Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Door de website http://leeuwekeur.peugeot.nl/ te bezoeken stemt de internetgebruiker volledig en zonder voorbehoud in met alle bepalingen van deze voorwaarden.

 

1. Intellectuele eigendomsrechten


PEUGEOT informeert de gebruikers van deze website dat de meeste onderdelen van deze website:
  
a) beschermd worden door het auteursrecht: dit geldt met name voor foto's, artikelen, tekeningen, bewegende beelden, enz.;

b) en/of beschermd worden door de wetgeving op het gebied van tekeningen en modellen: met name de modellen van auto's die op de website worden getoond;

c) worden beschermd door het merkenrecht: met name het merk "PEUGEOT",  “PEUGEOT Leeuwekeur” en de modelnamen van auto's die op de website worden getoond.

 

Deze intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan PEUGEOT Nederland of aan derden die aan PEUGEOT het gebruik van deze rechten hebben toegestaan.

Voor meer informatie over het privacy beleid van PEUGEOT Leeuwekeur gaat u naar www.peugeot.nl/privacy-policy.  


2. Informatie met betrekking tot de producten en diensten

De informatie en afbeeldingen op de pagina’s van deze website zijn gebaseerd op de technische gegevens zoals bekend op het moment van het online brengen van de website of op het moment van de updates van de verschillende pagina's van de site.

 

De uitrusting van de op de website getoonde auto's is afhankelijk van de uitvoering standaard of optioneel.


PEUGEOT kan in het kader van de permanente productverbetering op elk gewenst moment de technische gegevens, de uitrusting, de opties en de kleuren van de auto's wijzigen. Overigens staat de huidige stand van de reproductietechniek een waarheidsgetrouwe weergave van de kleuren niet toe.

De modellen en/of uitvoeringen, alsmede de uitrusting, opties en accessoires die op deze website worden getoond, komen overeen met de modellen die in Frankrijk worden geleverd. Deze kunnen per land verschillen of in bepaalde landen niet leverbaar zijn.


In ieder geval heeft de informatie op deze website een algemeen karakter en kunnen er aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

Bovendien zijn alle vermelde prijzen de Nederlandse adviesprijzen waaraan voor PEUGEOT, de filialen en het commerciële netwerk geen verplichtingen zijn verbonden.

Wij maken u erop attent dat u uitsluitend door een koopovereenkomst of een reserveringsformulier bij een PEUGEOT Leeuwekeur-dealer te ondertekenen een auto kunt reserveren of kopen.


De gebruiker wordt erop gewezen dat PEUGEOT weliswaar als host fungeert voor de pagina’s waarop de voorraad van de PEUGEOT Leeuwekeur-dealers wordt gepresenteerd, maar dat PEUGEOT niet aansprakelijk is voor de inhoud van deze pagina’s. Elke PEUGEOT Leeuwekeur-dealer is namelijk aansprakelijk voor de inhoud en het up-to-date houden van de pagina’s waarop de voorraad van de dealer wordt gepresenteerd, en met name voor de presentatie van de auto’s en de vermelde prijzen en beschikbaarheidsgegevens.

Wij herinneren u eraan dat de leden van het commerciële netwerk van PEUGEOT onafhankelijke bedrijven zijn die het vrij staat eigen tarieven te bepalen en niet verplicht zijn om deel te nemen aan door PEUGEOT georganiseerde acties. Deze bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die zij voor deze website aanleveren.

 

3. Bescherming van persoonlijke gegevens

PEUGEOT verwerkt uw persoonsgegevens om gebruik van de website voor u te optimaliseren en om u de op de website aangeboden informatie, producten en/of diensten te leveren. Vanzelfsprekend geschiedt dit in overeenstemming met toepasselijke privacy wet- en regelgeving, met name de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wij verwerken de persoonsgegevens die door u aan ons worden verstrekt. Het is afhankelijk van de dienst waarvan u gebruik wilt maken welke persoonsgegevens wij u verzoeken te verstrekken. Het kan daarbij onder andere gaan om uw naam, e-mailadres, huisadres. Velden waar verplicht gegevens ingevoerd dienen te worden, worden aangegeven met een asterix ("*").

PEUGEOT verwerkt uw persoonsgegevens om (i) het gebruik van de website voor u te optimaliseren, (ii) de op de website aangeboden informatie, producten en/of diensten aan u te kunnen leveren en (iii) u op de hoogte te stellen van andere of nieuwe informatie, producten en/of diensten die interessant voor u zouden kunnen zijn.

Indien u via de website informatie opvraagt of indien u gebruik maakt van producten en/of diensten waarvoor u zich dient te registreren of aan te melden bij PEUGEOT kan PEUGEOT u informatie toesturen over producten en/of diensten van PEUGEOT die interessant voor u zouden kunnen zijn. U heeft altijd het recht om PEUGEOT te verzoeken te stoppen met het toesturen, via
dit formulier. Tevens is het mogelijk dat PEUGEOT uw persoonsgegevens deelt met aan haar gelieerde dealers en dat deze dealers contact met u opnemen.

PEUGEOT kan uw persoonsgegevens verstrekken aan derden die in haar opdracht persoonsgegevens van u verwerken ("Bewerkers"). Deze Bewerkers zijn zorgvuldig door ons uitgekozen en zullen uw persoonsgegevens slechts in onze opdracht en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens verwerken. 

PEUGEOT draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

U heeft het recht PEUGEOT te vragen welke persoonsgegevens zij van u verwerkt. PEUGEOT zal op dit verzoek schriftelijk in ieder geval binnen vier weken reageren. Vervolgens kan u PEUGEOT verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal PEUGEOT in ieder geval binnen vier weken reageren. Voor bovenstaande verzoeken en voor vragen omtrent het privacy beleid van PEUGEOT kunt u een bericht sturen  via
dit formulier, onder vermelding van "privacy" in de onderwerp balk of een brief sturen, onder vermelding van "privacy", naar:

PEUGEOT Nederland BV
T.a.v. afdeling PEUGEOT Klantenservice
Lemelerbergweg 12
1101 AJ Amsterdam
Telefoon:
0800-73843684. Hyperlinks

Voor het plaatsen van een hyperlink naar de website http://leeuwekeur.peugeot.nl/ dient voorafgaand schriftelijke toestemming te worden gevraagd bij PEUGEOT.
In ieder geval kan PEUGEOT op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en de producten of diensten van de websites waar de website
http://leeuwekeur.peugeot.nl/ via hyperlinks of andere links mee verbonden zou kunnen zijn.

 

5. Toepasbaar recht

De website http://leeuwekeur.peugeot.nl/ en de onderhavige algemene voorwaarden vallen onder het Franse recht, tenzij dwingende bepalingen van het Nederlandse recht anders bepalen. Deze voorwaarden zijn oorspronkelijk in het Frans opgesteld.
 


6. Beheer van wachtwoorden

PEUGEOT stelt op deze website verschillende ruimtes tot uw beschikking waarmee u toegang kunt krijgen tot diensten. Om toegang tot deze ruimtes te verkrijgen, dient u een e-mailadres, uw voor- en achternaam en uw postcode in te vullen en een wachtwoord te kiezen. Dit wachtwoord blijft strikt persoonlijk en u dient zelf zorg te dragen voor de vertrouwelijkheid ervan. In dit opzicht bent u zelf verantwoordelijk voor elk gebruik van dit wachtwoord en kan PEUGEOT in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies en/of schade veroorzaakt door het gebruik van bovengenoemde ruimtes en/of het wachtwoord.

U dient PEUGEOT op de hoogte te stellen van elk frauduleus gebruik van uw wachtwoord of uw persoonlijke ruimte en u dient na elk bezoek aan de website uit te loggen.

 

7. Beperking van de aansprakelijkheid

Het gebruik van de website http://leeuwekeur.peugeot.nl/ is geheel voor uw eigen verantwoordelijkheid. Voor zover toegestaan onder de dwingende bepalingen van het Nederlands recht zijn PEUGEOT, diens filialen en de leden van het dealernetwerk niet aansprakelijk worden voor directe of indirecte schade, met name voor materiële schade, verlies van gegevens of computerprogramma's en voor financiële schade, die het gevolg is van het gebruik van deze website of de websites die hiermee verbonden zijn.

PEUGEOT wijst u erop dat bepaalde producten of diensten die op de website http://leeuwekeur.peugeot.nl/ worden getoond in sommige landen onderwerp kunnen zijn van bijzondere regelgeving en zelfs van beperkingen en verboden.

U moet zich er dus van verzekeren dat de regelgeving in het land waar u zich bevindt, het raadplegen van de website http://leeuwekeur.peugeot.nl/ toestaat.

 

8. Actualisering

PEUGEOT houdt zich het recht voor om, zonder kennisgeving vooraf, deze gebruikersvoorwaarden en alle onderdelen, producten of diensten die op deze website getoond worden, te wijzigen en aan te passen.


Al deze wijzigingen worden de internetgebruikers opgelegd; de internetgebruikers dienen bij iedere toegang tot de website de gebruikersvoorwaarden te raadplegen.


 
9. Informatie met betrekking tot financieringsaanbiedingen

Alle financieringsaanbiedingen die worden gedaan op de website http://leeuwekeur.peugeot.nl/ zijn onder voorbehoud van acceptatie van het dossier door: PEUGEOT FINANCIAL SERVICES, handelsnaam PSA Finance Nederland B.V., Goudsesingel 136, 3011 KD Rotterdam (KvK 24125767, registratienummer AFM 12007744). Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Telefoon Financial Services: 0900 -12 12 600 (€ 0,35 per gesprek)


De aangeboden financieringsmethoden en tarieven zijn onderworpen aan bepaalde voorwaarden en zijn in alle gevallen afhankelijk van goedkeuring van het dossier door PEUGEOT FINANCIAL SERVICES.

Aan de onderdelen van deze website kunnen geen rechten worden ontleend en u kunt door uw registratie op deze website geen geldig financieringsvoorstel verkrijgen.
Alleen als u een voorlopig financieringsvoorstel door middel van uw handtekening hebt geaccepteerd en u de gevraagde bewijsstukken met betrekking tot uw identiteit en inkomen aan uw PEUGEOT-dealer hebt verstrekt, kan PEUGEOT FINANCIAL SERVICES een beslissing nemen inzake uw verzoek.